[home] [inwestor]
Informacje ze Spółek


 

Informacje

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA (PGF)
20/2002 z dnia 12.06.2002 r.
Sprzedaż udziałów

Zarząd PGF informuje, że w dniu 11.06.2002 została podpisana umowa sprzedaży
1.346 udziałów w spółce "Biomedic" Sp. z o.o. w Toruniu (wcześniej w Bydgoszczy) o wartości nominalnej 500 złotych każdy, stanowiących 97,8%% wszystkich udziałów i uprawniających do 97,8% głosów w tej spółce. Wartość sprzedanych aktywów w księgach rachunkowych PGF wynosiła 430.000,- z ł . Cena sprzedaży wyniosła 1.346,- zł . Nabywcą jest Pan Zbigniew Brzeziński. Pomiędzy nabywca a PGF i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PGF nie występują żadne powiązania. Kryterium uznania zbytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest fakt, że zbyte udziały (jako aktywa finansowe) stanowią ponad 20% kapitałów jednostki, której udziały są przedmiotem transakcji.


POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA (PGF)
19/2002 z dnia 11.06.2002 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - porządek obrad.

Zarząd Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 49482, zwołał na dzień 3 lipca 2002 roku, na godzinę 11.00 zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 111 z dnia 11 czerwca 2002r., poz. 6428. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spół ki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
5. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
7. Udzielenie członkom organów Spółki pokwitowania z wykonania przez nich
obowiązków.
8. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest złożenie w spółce (Łódź , ul. Zbąszyńska 3) imiennego świadectwa depozytowego lub za świadczenia o złożeniu akcji do depozytu, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej 25 czerwca 2002 roku do godziny 20.00.


[ August 17, 1999]
ORFE S.A. (
Orfe)
Apothekers Cooperatie OPG UA wezwało do sprzedaży 1.687.499 akcji serii B i C. Wzywajacy chce zgromadzic pakiet 2.097.499 akcji Orfe. W tej chwili wzywajacy dysponuje 410.000 akcji spółki Orfe S.A. co daje mu 5.15 procent kapitału akcyjnego i 4.89 procent głosów na WZA. Cena wezwania wynosi 50 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 20 sierpnia do 14 września 1999.


[ June 25, 1999]
DYSTRYBUTORZY FARMACEUTYCZNI(_)
Centralny Dom Maklerski Grupy Pekao S.A. Raport o najwiekszych polskich dystrybutorach farmaceutycznych (Farmacol, Orfe, PGF, Prosper, ). Zasięg działania, wyniki finansowe, strategia działania.
(plik w formacie PDF 1,9MB) [
Pekao Research Raport]


[ June 21, 1999]
VISCOPLAST S.A. (
Viscoplast)
Viscoplast przeznaczy na diwidendę 1,17 mln. zł (0,6 zł za akcje) z zeszłorocznego zysku 3,43 mln. zł. Dzień napycia prawa do diwidendy: 05 lipca 1999,
Termin wypłaty: 01 pazdziernika 1999 roku.


[March 12, 1999]
ORFE (
Orfe)
Spółka zależna Aflopa podpisała aneks do umowy z dnia 21 października 1998 roku z BRE. Na mocy aneksu bank podwyższył spółce kredyt do wysokości 7 mln. zł. Środki finansowe pochadzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zadłuzenia w BK PBI oraz na uzupełnienie kapitałów obrotowych.


[January 25, 1999]
Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF)
25 stycznia 1999 roku podpisano aneks do umowy z 13 marca 1997 roku z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie Oddział w Łodzi o kredyt rewolwingowy w złotych polskich.
Na mocy tego aneksu:
- bank podwyższył spółce limit kredytu do wykorzystania do równowartości 29 840 tyś (poprzednio 12 000 tyś. zł),
- pozostałe warunki kredytowania pozostały bez zmian.
Copyright (c) 1997-99
Pharma Connect
All Rights Reserved
Nota prawna
 Prezentowane informacje na tych stronach mają charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży akcji.
Pharma Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jekiekolwiek wykorzystanie prezentowanych informacji.