[home] [informacje prasowa]
Informacje Prasowe


 

Informacje Prasowe

Centrum Informacji Rządu
02/10/2002

Rada Ministrów zaakceptowała dokument pt. "Strategia dla
przemysłu farmaceutycznego".


Polski przemysł farmaceutyczny musi być objęty restrukturyzacją i
prywatyzacją. Najważniejsze cele zmian:

1. Stworzenie silnej, konkurencyjnej grupy kapitałowej (holdingu) o charakterze narodowym, stanowiącej przeciwwagę dla podmiotów zagranicznych funkcjonujących obecnie na rynku polskim.

2. Wzmocnienie rozwoju rynku kapitałowego poprzez prywatyzację zrestrukturyzowanego holdingu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

3. Prywatyzacja bez udziału inwestorów branżowych; oferty powinny być kierowane głównie do funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i innych długoterminowych inwestorów finansowych oraz drobnych akcjonariuszy.

Skutki:

1) wymierne oszczędności dla budżetu państwa, związane z prowadzeniem racjonalnej polityki lekowej;

2) zmniejszenie salda na rachunku obrotów bieżących na korzyść polskich producentów;

3) racjonalizacja produkcji;

4) wzrost konkurencyjności wobec zagranicznych firm;

5) utrzymanie miejsc pracy na co najmniej dotychczasowym poziomie;

6) zwiększenie produkcji leków.

Przyjęcie do Unii Europejskiej stawia nowe wyzwania, bowiem dalszy rozwój przemysłu uzależniony będzie od konkurencyjności i jakości wytwarzanych leków. Procesy integracyjne stawiają przed polskim przemysłem farmaceutycznym konieczność dostosowania się do unijnych wymagań organizacyjno-prawnych. Najważniejsze zadania to:

    * uzupełnienie dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej;
    * dostosowanie przepisów dotyczących wprowadzenia dodatkowego
świadectwa ochronnego (SPC-Supplementary Protection Certificate);
    * zastosowanie okresu wyłączności danych rejestracyjnych,
stosowanego w UE.

Rosnąca dynamika rynku farmaceutycznego spowodowana jest wzrastającym spożyciem leków, co z kolei uwarunkowane jest względami cywilizacyjnymi, takimi jak: profilaktyka zdrowotna, większa dostępność leków, działania promocyjne producentów. Mimo
to spożycie leków w Polsce jest średnio 3-4 razy niższe niż w Unii Europejskiej. Podobnie niższe są również ceny leków w Polsce. Ustawa z 5 lipca 2001 roku wprowadziła nowe zasady ustalania i stosowania cen na środki farmaceutyczne i materiały medyczne wytwarzane w Polsce i wprowadzane na polski obszar celny, finansowane częściowo lub całkowicie ze środków publicznych.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego, poprawy jego konkurencyjności, unowocześnienia technologii i organizacji funkcjonowania konieczne jest:

  1. Dostosowanie przemysłu farmaceutycznego do wymagań unijnych:
  2.
        1. przygotowanie aktów wykonawczych wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne;
        2. powołanie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, którego zadaniem będzie ocena jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych, medycznych i biobójczych.
  3. Restrukturyzacja i prywatyzacja tego przemysłu.
  4.
        1. konsolidacja funkcjonujących na rynku firm farmaceutycznych;
        2. restrukturyzacja i prywatyzacja jednostek badawczo-rozwojowych.
  5. Zwiększenie konkurencyjności.
  6.
        1. opracowanie strategii polityki lekowej w Polsce, która określi kierunki zmian zmierzających do zapewnienia społeczeństwu szerokiego dostępu do leków;
        2. szybkie przystąpienie Polski do PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Shema);
        3. zawarcie porozumienia o współpracy inspekcji farmaceutycznej, którego celem jest respektowanie przez wszystkie kraje współpracujące jednolitych kryteriów oceny oraz procedur inspekcji wytwórni środków farmaceutycznych. W ten sposób ocena zgodności z wymogami GMP (dobrej praktyki wytwórczej) będzie uznawana przez wszystkie kraje członkowskie.
  7. Unowocześnienie i zwiększenie potencjału eksportowego.
  8.
        1. rozszerzenie oferty handlowej leków poprzez wprowadzanie na rynek leków nowych, zwiększanie asortymentu danego specyfiku poprzez nowe jego formy (tabletki, maści, syropy, ampułki) oraz rozbudowę zastosowań terapeutycznych leku (np. łączenie terapii przeciwbólowej z leczeniem przeziębienia);
        2. działania wpływające na rozwój produkcji
proeksportowej, pobudzające wzrost eksportu oraz zmniejszające ujemne saldo w obrotach międzynarodowych, szczególnie dotyczy to rynków krajów byłego Związku Radzieckiego;
        3. przygotowanie listy leków rekomendowanych do leczenia pacjentów. Produkcja tych leków powinna być uruchomiona w Polsce.
  9. Zapewnienie warunków uczciwej konkurencji producentom i importerom leków na rynku krajowym. W tym względzie należy zwrócić uwagę na korzystanie z regulacji taryfowych dotyczących bezcłowego importu półproduktów i surowców do produkcji leków poprzez wydawanie (do czasu wejścia do UE) rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
  10. Doskonalenie współpracy z przedsiębiorstwami.
  11.
        1. szkolenia i upowszechnianie informacji z zakresu obowiązujących w Polsce i Unii aktów prawnych, w tym dopuszczalnej pomocy państwa dla przedsiębiorców oraz regulacji prawnych w sprawach przemysłowo-handlowych;
        2. promowanie polskiego przemysłu farmaceutycznego.

http://www.kprm.gov.pl/


Copyright (c) 1997-2002
Pharma Connect
All Rights Reserved
Nota prawna